ming movie reviews

in about 100 words or less

Seven Samurai (1954)

Japan 207m, B&W Director: Akira Kurosawa; Cast: Takashi Shimura, Toshirō Mifune, Yoshio Inaba, Seiji Miyaguchi, Minoru Chiaki, Daisuke Katō, Isao Kimura, Keiko Tsushima, Yukiko Shimazaki, Kamatari Fujiwara Seven Samurai is … Continue reading

10/22/2010 · 1 Comment