ming movie reviews

in about 100 words or less

I (2015)

India 188m, Colour Director: Shankar Shanmugam; Cast: Vikram, Amy Jackson, Suresh Gopi, N. Santhanam, Upen Patel, Ramkumar Ganesan, Ojas Rajani, M. Kamaraj, Mahru Sheikh, Azhagu, T. K. Kala ā€œIā€ is … Continue reading

01/12/2016 · Leave a comment